سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی انفرادی – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی ازهری – استاد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی کمانش صفحات مستطیلی تحت بارهای میانی وانتهایی (داخل صفحه) است. در این صفحات علاوه بر بارهای که در دو انتها وجود دارد، بارهایی نیز موازی لبه های بارگذاری شده وارد می گردد که باعث پیچیده تر شدن کمانش این صفحات می شود. با توجه به اینکه حل مسائل صفحات باروشهای تحلیلی برای بعضی شرایط تکیه گاهی و بارگذاری معمولا سخت وطولاتی است، استفاده از روشهای عددی بهتر به نظر می رسد. برای حل این مساله با توجه به محدودیت های دوروش نوار محدوده عادی ومختلط، روش نوار محدود اسپلاین انتخاب شده است. در این روش در جهت طولی از توابع چند جمله ای اسپلاین (B3) و جهت عرضی از توابع شکل هرمیتی برای درونیابی مقادیر گره ای استفاده می گردد. روش نوار محدود اسپلاین به خطار داشتن یک درجه آزادی کمتر در گرهها و دادههای ورودی کمتر، به روش المان محدود برتری دارد و سریعتر به جواب همگرا می شود. برای بعضی حالات بارگذاری وتکیه گاهی نمودارهایی از ضریب کمانش صفحات با بارهای میانی و انتهایی تنظیم شده است. از این ضرایب کمانش در طراحی صفحات قائم که مجبور به تحمل بارهای میانی(صفحات افقی متصل به انها) می باشند استفاده می شود.