سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدحسن موسوی بفروئی – کارشناس ارشد زلزله شناسی از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مرتضی اسکندری قادی – استادیار و مدیر گروه عمران دانشگاه علوم و فنون مازندران
نوربخش میرزایی – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

مطابق آئین نامه ۲۸۰۰ ایران، خاکها به چهار گروه تقسیم شده اند، که لازم است برای هر گروه، طیف طرح جداگانه تهیه شود. دراین مقاله با توجه به افزایش قابل توجه داده های شتابنگاری در سالهای اخیر، طیف طراحی برای گروه I، که طبق آئین نامه۲۸۰۰ ایران سرعت موج برشی بیش از ۷۵۰m/s دارد، تهیه شده است. بهاین منظور شتاب نگاشتهای مربوطه جدا شده ، مولفه قائمو مولفه افقی غالب آنها تصحیح خط مبنا و فیلتر شده اند. سپس شتاب نگاشتها مقیاس شده و طیف پاسخ آنها رسم شده است که از میان آنها کیفیت ۶۰ نگاشت قائم و ۷۱ نگاشت افقی قابل قبول می باشد. از میانگین گیری طیفهای پاسخ، طیفهایطراحی سه جانبهدر مقیاس لگاریتمی قائم و افقی برای چهار نسبت میرایی (d، %d، %d%) بدست امده است. همچنین طیفهای طراحی سه جانبه برای میانگین بعلاوه یک انحراف معیار طیفهای پاسخ رسم شده است. درپایان طیف طرح بدست آمده با طیفهای طرح محرز و آیین نامه ۲۸۰۰ ایران مقایسه شده است. نتیجه این پژوهش نشان میدهدکه در مقایسه با طیف آئین نامه ۲۸۰۰ ایران میزان شتاب وارد بر سازه روی ساختگاه سنگی، در پریود های کم، بیشتر و در پریودهای بالا کمتر است.