سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحسن موسوی بفروئی – کارشناس ارشد زلزله شناسی از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
عزت الله تیموری –
عزیز الله آزادمنش –

چکیده:

در آئین نامه ۲۸۰۰ ایران، خاکها به چهار گروه تقسیم شده اند، که لازم است برای هر گروه طیف طرح جداگانه تهیه شود و از انجا که ویژگی های لرزه خیزی درنواحی مختلف ایران تفاوت قابلملاحظه دارد، ضرورت دارد بر اساس شتاب نگاشتهای هر ناحیه طرح برایهمان ناحیه تهیه کرد. در این مقاله طیفهای طراحی برای خاک گروه II، برای سه ناحیه شرق و مرکز ، زاگرس و البرز تهیه شده است. به این منظور، شتاب نگاشتهای مربوطه جدا شده، مولفه افقی غالب آنها تصحیحخط مبنا و فیلتر شده اند. سپس شتاب نگاشتهای مقیاس شده و طیف پایخ آنها برای نسبت میرایی ۵% رسم شده است. از میان ۳۴۲ شتاب نگاشت مورد بررسی، از طیف پاسخ ۱۱۰ شتاب نگاشت با توجه به کیفت قابل قبول آنها استفاده شده است. که پس از میانگین گیری ، طیفهای طراحی مربوط به سه ناحیه رسم شده اند. از مقایسه طیفهای طرح مربوط به این نواحی،مشخص شد که بخش صاف طیف مربوط به شرقو مرکز ایران بلندتر و پهن تر و زاگرس از همه باریکتر و کوتاه تر است که با ویژگی های لرزه خیزی و خصوصیات چشمه های زلزله در این سه ناحیه مطابقت خوبی دارد.