سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا عمادی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
جمال محمدولی سامانی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
کوروش قادری – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اخیراً از سدهای پاره سنگی که هیچگونه هسته یا غشاء نفوذناپذیری ندارند جهت کنترل سیلاب استفاده می شود. جریانهای سیلابی معمولا بار رسوب بالائی دارند. در زمانها ئی که گرادیان هیدرولیکی موجود بیشتر از گرادیان هیدرولیکی بحرانی باشد رسوب از درون سد به پایین دست منتقل می شود. جهت روشن شدن مساله رسوبگذاری یا فرسایش بازه پایین دست این سدها قبل از احداث آنها باید میزان رسوب انتقالی به پایین دست در این سازه ها مشخص شود. بدین منظور با استفاده از مدل یک بعدی جریان در این سدها و رابطه انتقال رسوب در محیطهای متخلخل در حالت جریان آرام رابطه ای نمائی برای انتقال رسوب در جریانات متلاطم بدنه سدهای پاره سنگی بدست آمد. برای بدست آوردن ضرائب، آزمایشاتی روی نمونه ای از سد پاره سنگی با مقطع مستطیل شکل به طول ۶۰۰میلیمتر و ارتفاع و عرض ۳۰۰میلیمتر در فلوم آزمایشگاهی با استفاده از سنگدانه هایی به قطر متوسط ۱۴/۵ و۲۱ میلیمتر و رسوباتی به قطر متوسط ۰/۳۶۲ و ۰/۵۱۲ میلیمتر انجام گرفت. با استفاده از داده های آزمایشگاهی بدست آمده پیش بینی مدل در مقایسه با نتایج مشاهده ای آزمایشگاهی نتایج خوبی را نشان می دهد.