سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – دانشکده بهداشت
مریم آبادیان – کارشناسان بهداشت محیط – مرکز تحقیقات بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشک
فریده رستمی – کارشناسان بهداشت محیط – مرکز تحقیقات بهداشت محیط- دانشگاه علوم پزشک

چکیده:

حذف کلسیم و منیزیم از آب به روش تبادل یونی با استفاده از مواد معدنی نظیر زئولیت ها متداول اس ت. بنتونیت یکی از مواد معدنی است که خاصیت تبادل کاتیونی دارد و می تواند کلسیم و منیزیم را از آب جذب نماید. از آنجا که بنتونیت به فراوانی و با قیمت کم در کشور تولید می شود ، در صورتی که آزمایشات نشان دهد که ظرفیت بنتونیت برای جذب یون های کلسیبم ومنیزیم از محیط آبی قابل توجه است از این ماده می توان برای حذف سختی از آب استفاده نمود.هدف از این تحقیق تعیین میزان جذب کلسیم ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر در شرایط خنثی ، اسیدی و قلیائی طی ، و منیزیم بصورت جداگانه و حضور توام در غلظتهای ۵۰ حداکثر زمان تماس بوده است. ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر در آب و ، در این تحقیق از بنتونیت داخلی و محلولهای کلسیم و منیزیم با غلظت های ۵۰ همچنین نمونه های واقی آب حاوی سختی به میزان ۴۶۰ میلی گرم بر لیتر استفاده شد ه است . پس از شستشوی بنتونیت با آب مقطر و خشک و سپس پودر نمودن آن مقادیر ۰/۵ ، ۱و۲ گرم از پودر بنتونیت به ارلن هایی حاوی محلولهای کلسیم و منیزیم اضافه شد و روی شیکر با زمان تماسهای مختلف قرار گرفت. سپس با استفاده از سانتریفوژ و فیلتراسیون محلول صاف ایجاد و به روش تیتراسیون با EDTA میزان کلسیم و منیزیم مورد سنجش قرار گرفت . به منظور فعال سازی بنتونیت از اسید کلریدریک ۱ نرمال و محلول نمک ( NaCl ) یک مولار و سه مولار به طور جدا گانه استفاده شد و بنتونیت های فعال شده نیز به روش فوق در تماس با محلولهای کلسیم و منیزیم قرار گرفت. همچنین اثر شرایط اسیدی یا قلیائی محیط نیز بر جذب کلسیم و منیزیم توسط بنتونیت و مچنین اثر احیای بنتونیت مستعمل با استفاده از اسید کلرید ریک ۱ نرمال و محلول نمک طعام ۱مولار مورد بررسی قرار گرفت .