سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن سعیدی – گروه آب و محیط زیست، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم رجب زاده سکه – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

رشد سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع باعث افزایش غلظت فلزات سنگین در محیط زیست و به ویژه در محیطهای آبی شده است . از آنجایی که رودخانه جاجرود یکی از منابع اصلی تامین آب شرب شهر تهران بوده و با توجه به قابلیت محدود تصفیه خانه های آب شهری تهران برای حذف فلزات سنگین، بررسی فرایندهای طبیعی کاهش دهنده غلظت فلزات در آب مخزن سد لتیان دارای اهمیت ویژه ای است. با توجه به بار رسوبی قابل توجه رودخانه جاجرود چنین به نظر می رسد که رسوبات نقش قابل توجهی در حمل برخی آلاینده ها از جمله فلزات سنگین را در طول رودخانه ایفا می نمایند .جذب فلزات توسط رسوبات و مواد معلق از فاز محلول باعث کاهش دسترسی زیست محیطی این عناصر می گردد. در این تحقیق نمونه هایی از آب و رسوبات رودخانه بر اساس دستورالعملهای استانداردبرداشت و پس از انتقال بهآزمایشگاهظرفیت جذب فلزات کرم و کادمیم توسط رسوبات نقاط مختلف رودخانه جاجرود با استفاده از آزمایشهای شبیه سازی جذب بر اساس استاندارد جذب ASTM(D4646-03) تعیین گردیده است.