سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حسینعلی بهرامی – استادیار گروه خاشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدحمیدرضا صادقی – استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور
محمدحسین مهدیان – استادیار پژوهش، مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

چکیده:

بر اساس معادله جهانی فرسایش خاکUSLE یکی از عوامل ششگانه مؤثر در فرسایش آبی، فرسایشپذیری خاکK است که بیانگر سهولت جدا شدن ذرات خاک در اثر ضربه قطرات باران و انتقال آنها به وسیله رواناب میباشد در USLE ، مقدار این عامل از مقدار خاک فرسایش یافته از کرت واحد در واحد شاخص فرسایندگی بارانRتعیین و از روی ۵ ویژگی خاک ( شن، سیلت و شنخیلیریز، ماده آلی، ساختمان و نفوذپذیری ) برآورد میشود پژوهشهای زیادی در مورد اثر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی خاک بر فرسایشپذیری انجام گرفته است . بررسیها نشان داد که در خاکهای آهکی، وجود کاتیون کلسیم در افزایش پایداری خاکدانهها و کاهش فرسایشپذیری مؤثر است گزارشها نشان داد که در خاکهای مناطق نیمهخشک، آهک نقشی اساسی در پایداری خاکدانهها دارد و ممکن است
بر فرسایشپذیری اثر بگذارددر پژوهشی همبستگی معنیدار منفی بین مقدار رس و عامل فرسایشپذیری بدست آمدپژوهشها نشان داد که کمپلکسهای آلی نقشی مهم در افزایش پایداریخاک و کاهش فرسایشپذیری دارندبا توجه به عدم بررسی دقیق عوامل مؤثر بر فرسایشپذیری در خاکهای آهکی ایران، این پژوهش به منظور شناخت ویژگیهای فیزیکوشیمیایی موثر بر فرسایشپذیری در خاکهای آهکی انجام گرفت .