سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک – گروه تبدیل انرژی
بیژن فرهانیه – دانشیار مهندسی مکانیک دانشکده مکانیک – گروه تبدیل انرژی

چکیده:

روش تحلیل معکوس از روش های تحلیلنوین در علوم فنی و مهندسی می باشد که در رشته مکانیک و خصوصا حوزه حرارت و سیالات نیز قابلیت های از خود بروز داده است. طی تحقیقاتی که در دست انجام می باشد سعی شده است تا با استفاده از این روش عمق بسترمواد در کوره دوار تعیین شود. طی این مقاله نتایج تحقیق در مورد امکان تعیین عمق بستر مواد در کوره دوار و چگونگی اندازه گیری دمائی بر روی بدنهکوره به لحاظ کمی و کیفی مورد مطالعه قرار گرفته است. الگوریتم کلی تحلیل مسئله (الگوریتم تحلیل معکوس) ازدو زیر الگوریتم تحلیل مستقیم و کمینه سازی (بهینه سازی) تشکیلگردیده است. در الگوریتم مستقیم کمیت های فیزیکی مورد نیاز، از قبیل توزیع دمای متناظر با توزیع دمای تجربی بر روی بدنه کوره بوده محاسبه گردیده وسپس مربع اختلافات بین مقادیر محاسباتی و تجربی بصورت یک تابع اصلی تدوینن می گردد. در الگوریتم بهینه سازی نیز روش های گوناگون برای کمینه کردن این تابع که تعیین مجهول مسئله (عمق بستر مواد) را نیز در بر دارد، مورد استفاده قرار می گیرد، نتایج بدست آمده از تحقیق امکان تعیین عمق بستر مواد در کوره دوار را در هر مقطع دلخواه (مورد نظر) از آن که توزیع دمای محیطی آن بصورت تجربی اندازه گیری شده است را مورد تایید قرار می دهد.