سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانش
محمدحسین امید – استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
عبدالحسین هروفر – استادیار، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از تیغه های هدایت کننده یا بفلهای مستغرق یکی از راهکارهای مناسب برای از بین بردن انرژی جهت جریان وارد شونده به حوضچه های رسوبگیر میباشد. در این مقاله از یک مدل عددی سه بعدی برای تحلیل جریان و رسوب وارد شونده به داخل حوضچه های رسوبگیر استفاده شده است. مدل مورد استفاده یک مدل اولری – لاگرانژی می باشدکه در آن از معادلات اولری برای حل میدان هیدرودینامیکی فاز پیوسته و معادلات لاگرانژی برای فاز رسوب استفاده می کند. برای فاز پیوسته از معادلات ناویراستوکس در حالت سه بعدی استفاده شده است. فرضیه بوزینسک با بکارگیری مدل اپسیلون- K برای حل معادلات آشفتگی ، استفاده شده است. در این تحقیق از اثر ذره بر ذره و همچنین اثر ذره بر میدان هیدرودینامیکی جریان صرفنظر شده است. نتایج مدل، تاثیر قابل توجه بفل رابرکارآیی هیدرولیکی و راندمان تله اندازی حوضچه رسوبگیر نشان میدهد.