سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدامیر اسعدفاطمی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مهندسی

چکیده:

ترانشه نیروگاه سد کارون ۴ در محل برخورد ۲ رودخانه کارون و منج و در ساحل راست رودخانه منج و ساحل چپ رودخانه کارون قرار دارد. بدلیل اختلاف کف ترانشه با سطح آب در رودخانه های منج و کارون، ترانشه درمعرض تراوش آب و ناپایداری دیواره قرار دارد که مشکلاتی از قبیل ناپایداری دیواره شیبدار را بوجود می آورد. برای تحلیل مقدار و فشار نشت آب از اطراف به ترانشه نیروگاه از نرم افزار MSEEP استفاده شده است. از جمله پارامترهای کلیدی برای تحلیل نشت، موقعیت و عمق سنگ کف است که به عنوان مرز نفوذ ناپذیر کف تعریف می گردد که جریان از آن عمق به بعد وجود نخواهد داشت اما درروشهای رایج تحلیل نشت و بررسی جریان، تغییرات عمل در مقیاس کم معمولا صرفنظر می شود. در صورتیکه تغییرات عمق می تواند منجر به تغییرات اساسی در نحوه جریان و مقدار جریان آب شود. از آنجاییکه در ساختگاه ترانشه نیروگاه لایه نفوذ ناپذیر شاخصی وجود ندارد بنآبراین عمق سنگ بستر مدل ساخته شده تاثیر مستقیم بر مقدار دبی نشت آب در تحلیل نشت دارد و باید لایه نفوذناپذیری را درنظر گرفت که از آن عمق به پایینتر جریان وجود نداشته باشد و به عنوان لایه نفوذناپذیر مجازی در نظر گرفت. برای پیدا کردن عمق لایه نفوذناپذیر کف، تحلیل نشت با عمقهای مختلف لایه مجازی برای یک مقطع به عنوان نمونهانجام گرفت و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی گردید. با استفاده از تحلیل آماری عمق لایه نفوذناپذیر مجازی کف مشخص گردید. همچنین بعد از تعیین عمق لایه نفوذناپذیر مجازی تحلیل و محاسبات نشت برای تمام ترانشه براساس عمق لایه نفوذناپذیر مجازی کف بدست آمده انجام گردید.