سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهرداد نوروزی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
مختار زلفی باوریانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده:

توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار با هدف افزایش سطح بهره وری آب و راندمان آبیاری امری اجتناب ناپذیر است . مطالعات زیادی مزیت سیستم آبیاری قطره ای را نسبت به سایر روش ها به اثبات رسانده است روش آبیاری قطره ای از نوع tape به دلیل دارا بودن خصوصیات فنی ویژه، به عنوان یکی از روش های قطره ای کارآمد در کشت های ردیفی مطرح می باشد . محققین زیادی افزایش عملکرد گوجه فرنگی با روش های قطره ای را گزارش کرده اند . تکنیل و همکارانش با مقایسه روش آبیاری قطره ای و سایر روش های مرسوم برای تولید گوجه فرنگی متوجه شدند که
بیشترین عملکرد و کارایی مصرف آب مربوط به روش قطره ای استجدهو و همکارانش روش های قطره ای و جوی و پشته ای را با هم مقایسه کردند و متوجه شدند که عملکرد محصول در روشقطره ای ۴۸ تن در هکتار و در روش جوی و پشته ای ۳۲ تن در هکتار می باشد و نسبت درآمد به هزینه در روش قطره ای ۵/۱۵ و در روش جوی و پشته ای ۲/۹۶ و صرفه جویی در مصرف آب در روش قطره ای %۳۱ است ).۴) برانتوم و همکارانش برای آبیاری گوجه فرنگی به روش قطره ای , سه سطح ضریب تشت تبخیر ۱/۰ , ۰/۷) و (۱/۳ را در نظر گرفتند و مشاهده کردند که بیشترین عملکرد مربوط به تیمار (۱/۰) می باشد اما بیشترین شاخص های کیفی مانند اسیدیته و رنگ میوه مربوط به تیمار (۰/۷) می باشد ).۳) کادام اثر سه شیوه آبیاری قطره ای , جوی و پشته ای و بارانی را بر گوجه فرنگی بررسی کردند و متوجه شدند که شاخص سطح برگ بوته های گوجه فرنگی تحت رژیم آبیاری قطره ای بیشترین می باشد و زودتر از بقیه به گل می نشینند و عملکرد میوه هم حداکثر است ) ). ۵ استان بوشهر به دلیل داشتن نزولات جوی پائین همواره با مشکل کمبود آب مواجه بوده است . از طرفی گوجه فرنگی از مهم ترین کشت های ردیفی استان بوشهر میباشد که سالانه حدود ۱۲۰۰۰ هکتار از اراضی تحت کشت این استان را به خود اختصاص می دهد و به لحاظ تولید آن بصورت خارج از فصل از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار استلذا لازم بود که عمق مناسب آبیاری و مناسب ترین فاصله خروجی های لوله های ) ) tape مشخص گردد .