سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام نصیری پور – فارغ التحصیل آارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه فردوسی مشهد
حسین صادقی – سرپرست مرآز تحقیقات زمینلرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد؛ استادیار دا
ایوب کاویانی – عضو هیأت علمی گروه زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه
هیروشی تاکناکا – دانشیار گروه علوم زمین و سیارات دانشگاه آیوشو ژاپن

چکیده:

سرزمین خراسان یکی از فعال ترین مناطق لرزه خیز در فلات ایران می باشد که در دو زون البرز و شرق -مرکزی ایران قرار گرفته است . در این مطالعه ضخامت پوسته(H)و نسبت سرعت موج طولی به م وج عرضی (Vp/Vs )پوستهدر مشهد مرکز استان خراسان ر ضوی( با استفاده از روش تابع گیرنده مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق داده های حاصل از سه ایستگاه آرایه مشهد وابسته به مرکز لرزه نگاری خراسان مورد استفاده قرار گرفته اند . در تابع گیرنده شعاعی، اولین ف از بعد از موج مستقیمPکه دارای دامنه نسبتا بالایی می باشد، فاز تبدیل یافته P به
Ps) S)است که در تمامی ایستگاه ها به و ضوح مشخص می باشد . بنابراین با برداشتن زمان رسید فاز Ps از روی تابع گیرندهشعاعی و با استفاده از رابطه زمان-عمق برای این فاز و بر اساس مدل ۱۹۹۱IASPI ضخامت پوسته در زیر هرایستگاه تخمین زده می شود . در مرحله بعد به منظور پردازش مناسب تعداد زیادی از اشکال امواج دور لرز، کاهش اثرات تغییرات جانبی ساختار، محاسبه واریانس و عدم نیاز به برداشتن زمان رسید فاز های تبدیل یافتهP بهS از روش برانبار ش (Stacking)شو-کاناموری ] ۱[ استفاده شده است . بر اساس نتایج حاصل از این روش، متوسط ضخامت پوسته در ناحیه تحت مطالعه، ۵۱/۶کیلومتر است و متوسط نسبت Vp/Vsپوسته برابر با ۱/۶۵ می باشد.