سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا سبحانی – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سیب زمینی تحت تاثیر تنش کم آبی و مقادیر مختلف پتاسیم ، آزمایشی در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای (لاین سورس) در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان انجام شد . در فواصل ۰/۷۵، ۳/۷۵، ۶/۷۵ و ۹/۷۵ متری خط لوله آبیاری ، سطوح تنش به ترتیب شامل بدون تنش ، تنش بسیار ملایم ، تنش ملایم و تنش شدید و پتاسیم به عنوان عامل دوم در سطوح ۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم اکسید پتاسیم در ه کتار بررسی شدند . آزمایش در سه تکرار و در نیمه راست و چپخط لوله آبیاری و بر روی رقم آئولا انجام شد . نتایج آزمایش نشان داد که تنش کم آبی بسته به شدت آن عمل کرد غده سیب زمینی را به طور معنی داری کاهش داد . مصرف پتاسیم در سطوح مختلف تنش باعث کاهش اثرات منفی کم آبی شد . شاخص های رشد سیب زمینی تحت تاثیر تیمار های مورد بررسی ، بسته به شدت تنش و میزان پتاسیم ، تغییر پیدا کردند. اثرات تنش بر روی تغییرات ماده خشک اندامهای گیاهی و کل ماده خشک ( TDM)، سرعت رشد نسبی (RGR)، سرعت رشد محصول (CGR) ، شاخص سطح برگ (LAI) و سرعت جذب خالص (NAR) بسیار زیاد بود. یتاسیم باعث افزایش برخی از شاخص های رشد شد.