سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد تن زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه

چکیده:

درک اصول هز ینه یا بی و تعرفه گذار ی شبکه معابر برا ی کارشناسان را ه از ارزش حیا تی برخوردار است ٬ ز یرا بحث در خصوص هز ینه یابی و تعرفه گذاری به بخش تفکیک ناپذیری از فعالیتهای روز مره در زندگی اجتماعی ما تبدیل شده است .اگرچه اعمال تدابیر لازم برای ایجاد تعادل بین هزینه ها ی پرداختی توسط مردم جهت استفاده از تسهیلات حمل و نقلی و هزینه هایی که از سوی آنها بر جامعه تحمیل می شود ٬ با مزایای ز یادی همراه بوده ٬ اما د یدگاه های مردم به عنوان استفاده کنندگان از راه ٬ موانع زیاد ی را پیش روی این فرآ یند پدید می آورند . به طوریکه اجرای موفقیت آمیز سیستم تعرفه گذاری ممکن است مستلزم ایجاد این باور در عموم مردم باشد که درآمد حاصل از افزایش مالیاتی اهر گونه در آمد اضافی دیگر ٬ صرف تامین نیازهای مرتبط ( به عنوان مثال ایجاد شبکه معابرجدید و یا بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی( خواهد شد . یکی از دلایل اصلی در تهیه این مقاله تلاش در برطرف کردن تشویش و نگرانی پیرامون هز ینه یا بی و عوارض بر معابر می باشد . تحقیق حاضر در ادامه به بحث در خصوص دلایلی می پردازد که دولت ها را به اتخاذ سیاست تعرفه گذاری و عوارض بر معابر وا می دارد . لازم به ذکر است که شناخت روشهای تعرفه گذاری مناسب و ابزارهای مرتبط ٬ با توجه به اهداف مورد نظر ٬ احتمالا متفاوت می باشند . به عنوان مثال ٬ تعرفه گذاری با هدف دست یابی به کاربرد بهینه یک شبکه حمل و نقلی ٬ معمولا بر اساس کل هز ینه های اجتماعی تحمیل شده ٬تعیین می گردد . بهره گیری کامل از این اصل مستلزم شناخت انواع هزینه ها بر اساس نوع وسیله نقلیه و تمامی ابعاد استفاده از آن به همراه ظرفیت بار ٬ میزان آلوده کنندگی هوا ٬ محل و زمان سفر در طول روز می باشد .