سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آزاده سعیدی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
ایرج صالح – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تهران
سعید یزدانی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجایی که تولید و پرورش قارچ در ایران دارای مزایای قابل توجهی بوده و طی سالهای اخیر تولیدکنندگان بسیاری به این فعالیت روی آورده و برای ایجاد واحدهای پرورش قارچ سرمایه گذاریهای قابل توجهی در مناطق مختلف خصوصاً حومه تهران انجام شد ه است، لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای تولیدی قارچ دکمه ای در این استان میباشد . جهت جمع آوری داده ها از روش تکمیل پرسشنامه توسط مدیران واحدهای تولیدی قارچ استفاده شده و جامعه آماری مربوطه را کلیه واحدهای تولیدی قارچ دکمه ای استان تهران در بر می گیرد . برای تجزیه و تحلیل سودآوری و عوامل مؤثر بر آن، از شاخص نسبت درآمد کل به هزینه کلTR/TC)، تحلیل خوشه ای Cluster Analysis و تحلیل تبعیضی Discriminant Analysisاستفادهشده است . نتایج مطالعه نشان میدهد که ضریب تبدیل مواد غذایی د ر واحد های مورد مطالعه بطورمتوسط ۱۴۰ کیلوگرم در یک تن کمپوست بوده و متوسط بهره وری نیروی کار در آنها ۱۰/۴ تن قارچ به ازای هرنفر می باشد . با استفاده از روش تحلیل خوشه ای – K میانگین، واحدهای مختلف بر اساس شاخص سودآوری TR/TC به دوگروه موفق و کمتر موفق تقسی م شدند . نتایج نشان میدهد که میانگین شاخص TR/TC در گروه موفق، ۲/۷۲ و در گروه کمتر موفق، ۱/۲۶ می باشد . همچنین نتایج حاصل از بکارگیری روش تجزیه و تحلیل تبعیضی نشان داد که مهمترین متغیرهایی که سبب تمایز این دو گروه از واحدها می شوند، به ترتیب اهمیت شامل بهره وری نیروی کار، ضریب تبدیل مواد غذایی و فاصله واحد تولیدی تا بازار مصرف می باشند . با توجه به نتایج حاصله در رابطه با ضریب تبدیل مواد غذایی که از عوامل تعیین کننده موفقیت و افزایش سودآوری واحدها می باشد، توصیه می گردد که با بهبود تکنولوژی مورد استفاده در تولی د این محصول ، شرایطی بوجود آید تا مقدار این ضریب افزایش یافته و از این طریق امکان ایجادسودآوری بالاتر برای تولیدکنندگان فراهم گردد .