سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدحسام الدین ذگردی – دانشیار بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
هدی داورزنی – دانشجو دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طی دو دهه اخیر در پی مفاهیمی چون جهانی شدن، معادلات حاکم بر زنجیرههای تامین نیز تغییرات بسیاری کردهاست و مدیران با شرایط ناشناختهتر و ریسکهای جدیدی روبرو میشوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و موثر آنها آماده سازند . گروه مهمی از ریسکهای پیشاروی زنجیرههای تامین، گروه ریسکهای اختلال در زنجیره تامین هستند که منجر به قطع جریان مواد در زنجیره و چه بسا منجر به عدم توانایی در ارائه محصول نهایی زنجیره میشوند . در این مقاله تلاش شدهاست تا مفهوم اختلال که مدت چندان زیادی از معرفی آن در ادبیات زنجیره تامین نمیگذرد، در صنعت خودروسازی کشورمان مورد مطالعه و معرفی قرار گیرد . در این مسیر به مفاهیم کلیدی و مهمی چون مدیریت ریسک اختلالهای زنجیره تامین برمیخوریم که یکی از اصلیترین گامهای آن تخمین میزان شدت اختلال است . لذا این سوال مطرح میشود که چه عواملی در شدتبخشی اختلالهای زنجیره تامین و تکرار آنها نقش دارند؟ بر اساس ماهیت و ذات سوال تحقیق، مسیر تجربی برای تحقیق انتخاب گردیده است، در مسیر تجربی، تحقیق از نوع اکتشافی و ماهیت آن ساخت تئوری است و رویکرد انتخاب شده برای نظریه سازی رویش نظریه ۱ و روش تحقیق نیز مورد کاوی در صنعت خودروسازی است . لذا با مطالعهای عمیق و واکاوی صنعت خودروسازی ریسکهای مطرح در این حوزه شناسایی شده و در انتهای بحث مدلی برای عوامل تاثیرگذار بر شدت و تکرار اختلالهای زنجیره تامین و ارتباط متقابل آنها ارائه شده است .