سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر بربری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حسن سبط – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهاب جولانی – کارشناس پژوهشکده آمار

چکیده:

انگیزش کارکنان بطور مستقیم بر بهره وری نیروی انسانی مؤثر است. هدف از این تحقیق، مشخص کردن مهمترین عوامل مؤثر در انگیزش کارکنان شرکتهای مشاوره تعیین شد. شرکتهای مهندسین مشاور از عوامل کلیدی در پروژه های عمرانی میباشند. ۲۰۹ پرسشنامه صحیح (%۵۸/۸) از بین ۱۷ شرکت مشاوره با زمینه های مختلف، جم عآوری گردید. از پاسخگویان خواسته شد که علاوه بر مشخصات فردی، به بیست عامل انگیزشی از نظر میزان اهمیت و سطح رضایت از ۱ تا ۵ نمره دهند. میانگین انگیزش کارکنان %۵۳/۴ بود که نشان از سطح نه چندان بالای انگیزش میان آنان دارد. انگیزش با نوع استخدام و شرکت در سطح ۵% و با جنسیت و رشته تحصیلی در سطح ۱۰ % رابطه دارد. کارکنان به نیازهای ایمنی و فیزیولوژیکی اهمیت بیشتری دادند، که نشان میدهد در سطوح پایین سلسله مراتب مزلو هستند. ۵ عامل مهم در انگیزش آنان به ترتیب، امنیت شغلی، شرایط و امکانات شغلی مناسب، ایمنی و سلامت محیط کار، میزان پرداخت، روابط خوب با همکاران میباشد که از نظر رضایت در رتبه های هشتم، دوازدهم، اول، چهاردهم و سوم قرار دارند. پاداشهای مالی و غیرمالی در رده آخر از نظر میزان رضایت قرار دارند. اختلاف زیادی میان اهمیت و رضایت کارکنان از بعضی عوامل، وجود دارد که این مسأله موجب کاهش رضایت، انگیزه و در نهایت بهره وری کارکنان خواهد شد. لذا مدیران باید توجه بیشتری به این عوامل داشته باشند.