سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احسان منصوری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
رضا برادران کاظم زاده – استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

خلق ارزش برا ی مشتر ی، یکی از مهمتر ین عوامل سودآور ی بنگاه های اقتصادی م ی باشد . رقابـت در عرصـه خلق ارزش برا ی مشتر ی و تلاش برا ی دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و برتـر ی اسـتراتژ یک نـسبت بـه رقبـا موجب گردیده است تا توجه به مشتر ی و کسب رضا یت و ی از اهمیت والایـی برخـوردار باشـد . فـروش در فضای الکترون یک که ت وأم با رقابت کامل بنگاهها ی اقتـصاد ی اسـت از یـ ک سـو و توسـعه فناور یهـا ی نـو ین اطلاعاتی و ارتباط ی از سو ی د یگر موجب گرد یده است کـه مـشتر یان نقـش تع یـی ن کننـده ا ی در بقـا یـ ا زوال
فروشگاههای الکترونیک داشته باشند . هدف این تحقیق، اندازه گیری رضایتمندی مشتریان الکترونیکی و تعیین عوامل مؤثر بر آن و نیز ارائـه راهکارهـا ی مفیـ د بـرا ی اتخـاذ اسـتراتژ یهای مناسـب از سـو ی فروشـگاهها ی الکترونیک می باشد . نتایج ا ین تحقیق نشان م ی دهد که عواملی چـون ق یمـت، ک یفیـ ت، قابلیـ ت اطمینـان از محصول، کارایی تبادل اطلاعات، آخرین وضع یت سفارش ٣ و مد یریت مرجوعات به عنوان مهمتـر ین عوامـل مـــــــــــــــؤثر بـــــــــــــــر رضـــــــــــــــایتمندی مـــــــــــــــشتریان مطـــــــــــــــرح می باشند