سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فاریابی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی شرکت فنی و مهندسی لعل کاوان کرمان
نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حسین رحیمی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدجواد حیدری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی شرکت فنی و مهندسی لعل کاوان کرمان

چکیده:

دشت بهبان در فاصله ۲۲۰کیلومتری اهواز در جنوب غربی ایران قرار گرفته است. آب زیرزمینی در این منطقه همراه با آب سطحی(رودخانه مارون) از مهمترین منابع جهت تامین آب کشاورزی است، اما جهت شرب تنها از آب زیرزمینی استفاده می شود. در این تحقیق جهت بررسی کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی تعداد ۳۳ نمونه از چاه های منطقه مورد مطالعه جمع آوری و پس از آنالیز شیمیایی نمونه ها، از دیاگرام هایی هیدروشیمیایی مانند نمودارهای ترکیبی و سری های مکانی جهت بررسی عوامل موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی استفاده شده است. جهت کمی کردن واکنش های موثر بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی دل سازی ژئوشیمیایی معکوس توسط نرم افزار PHREEQC در مسیر تکاملی آب زیرزمینی انجام گرفته است. بر اساس نتایج حاصله، عواملی مانند انحلال کانی های سولفاته(ژیپس/انیدریت)، انحلال کانی هالیت و دلومیت، رسوب کلسیت و فرایند تبادل یونی بر کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار داده است.