سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل فیضی – ا
آیدین عزیزپور – بخش طیور شبکه دامپزشکی شهرستان نمین , اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
علی انوری – استادیار دانشکده دامپزشکی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

بیماری نیوکاسل نوعی بیماری ویروسی حاد است که غالبا در جوجه ها ی جوان با مرگ ومیر زیاد همراه می باشد . عامل بیماری یک پارام یکسو و یروس تیپ ۱ با ژنوم آر ان آی تک رشته ا ی است . لذا تشخیص و کنترل این بیماری از اهمیت بسزایی دارد . یکی از مهم ترین روش های تشخیصی , روش های سرولوژیکی است که بازرتر ین آنها تست های اچ آ ی و الایزا می باشد . مطالعه حاضر جهت تعیین عیار آنتی بادی در اوا یل و دو هفته بعد از در گیری با بیماری نیوکاسل با استفاده از تست های سرولوژیکی و متعاقبا میزان همبستگی آنها انجام گرفت . بدین منظور ۲۰۰ قطعه جوجه گوشتی از نژاد راس واریته ۳۰۸ در سن ۶۵ روزگی بطور تصادفی از یک گله مادر گوشتی که علایم بارز و یسروتروپیک ولوژنیک داشته انتخاب گردید . در اوایل و دو هفته بعد از بیماری ۲۵ عدد نمونه خون جمع آوری و سپس بر روی نمو نه های سرم اخذ شده تست های اچ آ ی و الایزا انجام شد . نتایج حاصله با استفاده از روش آزمون تی و پیرسیون مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند . نتایج بدست آمده نشان داد که در گروه ها ی بررسی شده میانگین عیار آنتی بادی ناشی از بیماری به صورت معنی دار افزا یش داشت و همچنین همبستگی بین عیار آنتی بادی در شروع و دو هفته بعد از بیماری بر اساس آزمون ها ی اچ آ ی و الا یزا به ترتیب ۰,۸۵۹ و ۰,۷۴۶ بود که از لحاظ آماری معنی دار می باشد . درپایین چنین
نتیجه گیری شد که با توجه به همبستگی بسیار قوی بین تست ها ی مذکور , رابطه رگرسیون بین اچ آ ی و الا یزادر شروع و دو هفته بعد از بیماری به صورت فرمول های ذیل است که با توجه به هز ینه کمتر اچ آ ی می توان جهت تعیین عیار آنتی بادی تست الایزادر شروع و دو هفته بعد از بیماری بر اساس نتایج حاصل از اچ آی می توان از استفاده کرد H after 7618,65+44282,63 ELISA after= – و H before 3911,68+17397,57 ELISA before=