سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عادل فیضی – استادیارگروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی , دانشگاه آزاد اسلامی و
آیدین عزیزپور – بخش طیور شبکه دامپزشکی شهرستان نمین , اداره کل دامپزشکی استان اردبیل
علی انوری – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

بیماری نیوکاسل از بیماری های مهم ویروسی در صنعت طیور می باشد که با توجه به مقاومت بالا و توانا یی زنده ماندن آن و همچنین محیط ها ی آلوده کنترل بیماری تنها از طریق ضدعفونی و رعا یت اصول بهداشتی میسر نمی باشد . بنابراین واکسیناسیون و ا یمن سازی پرندگان اهمیت و یژه ای در پیشگیری از بیماری دارند . مطالعه حاضر جهت تعیین عیار آنتی بادی قبل وبعد از واکسیناسیون بر علیه بیماری نیوکاسل با استفاده از تست های اچ اچ آی و الایزا و متعاقبا میزان همبستگی آنها انجام گرفت . بدین منظور ۱۲۰ قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژاد راس تهیه و بطور تصادفی به چهار گروه ۳۰ قطعه ای با میانگین وزنی تقریبا یکسان تقسیم گردیدند و تحت شرایط استاندارد پرورشی نگهداری شدند . گروه ها ی آ , ب , ث دو نوع متفاوت سویه واکسن ۱) ب , اوینیو ) را در سه نوبت در روزهای ۲۸ , ۱۰ و ۵۵ روزگی دریافت نمودند . گروه د بعنوان کنترل هیچ نوع واکسن نیوکاسل در یافت ننمود . برنامه واکسیناسیون بر علیه بیماری های دیگر در تمام گروه ها یکسان بود . بر روی نمونه های سرم اخذ شده در روز های ۹ و ۷۰ دوره پرورش تست های اچ آی و الا یزا انجام شد . نتایج حاصله با استفاده از روش آزمون تی مورد تجزیه وتحلیل آم اری قرار گرفتند . نتایج بدست آمده نشان داد که علیرغم آن که در گروه کنترل اختلاف آماری معنی داری از نظر میانگین عیار آنتی بادی قبل وبعد ازواکسیناسیون وجود نداشت ولی در گروه های و اکسینه عیار آنتی بادی به صورت معنی دار بالاتر بود و همچنین همبستگی بین عیار آنتی بادی قبل و بعد از واکسیناسیون بر اساس تستها ی اچ آ ی و الا یزا به ترتیب ۰,۸۱۵ و ۰,۵۹۴ بود که از لحاظ آماری معنی دار می باشد . درپایین تحقیق مشخص گردید با توجه به همبستگی بسیار قوی بین تست های مذکور , رابطه رگرس یون بین تست ها ی اچ آ ی و الا یزاقبل و بعد از واکیسنا سیون به صورت فرمول ها ی ذیل است که با توجه به هز ینه کمتر اچ آ ی , می توان جهت تعیین عیار آنتی بادی تست الا یزا قبل و بعد از واکیسناسیون بر اساس نتایج حاصل از اچ آی استفاده نمود
H after 5250,71+24706,75 ELISA after= – و H before 169,83+76,55 ELISA before=