سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه مصطفوی – کارشناس بهداشت محیط
علیرضا دهدشتی – دانشجوی دکترای بهداشت حرفه‌ای (استاد راهنما)

چکیده:

هدف :‌ هدف از تحقیق حاضر تعیین غلظت آلاینده های ذره‌ای هوا در کارخانه آجر ماشینی دامغان و مقایسه میزان غلظت آلودگی در فضای عمومی داخل کارگاه و خارج از کارگاه می باشد، همچنین سعی شده است کارایی دو روش گراویمتریک (وزن سنجی) و قرائت مستقیم ارزیابی شود.
مواد و روشها :
برای نمونه برداری و آنالیز ذرات از دو روش گراویمتریک (وزن سنجی) و قرائت مستقیم استفاده شده است. (نمونه برداری بر پایه تعیین غلظت ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرومتر (PM10) صورت گرفته است.
نتایج :
نتایج حاصل از سنجش ذرات با روش مستقیم نشان داد که محدودة‌ غلظت ذرات در درون کارگاه بین ۱ تا ۶ (میلی گرم بر متر کعب) و غلظت ذرات در خارج از کارگاه و در فاصله ۱۰ متری از درب اصلی کارگاه حدودمی باشد. در خصوص مقایسه دو روش گراویمتریک و سنجش به روش قرائت مستقیم مشاهده شد که اعداد بدست آمده از دو روش در یک رنج می باشد.
نتیجه گیری نهایی (تفسیر)
نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط غلظت آلودگی هم در فضای عمومی داخل کارگاه و هم در خارج از کارگاه بیشتر از استانداردهای تعیین شده است و بنابراین باید روشهای کنترلی برای این کارخانه پیشنهاد شود.
بر اساس نتایج حاصل دو روش گراویمتریک و قرائت مستقیم برآورد یکسانی از میزان آلودگی در محیط را نشان می دهند.