سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین صبوری – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
علی عالم زاده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
حسین عبدی زاده – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرا
حمیدرضا بهاروندی – دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهرا

چکیده:

برای بهبود خواص B4C در ساخت کامپوزیت های زمینه فلزی، به خصوص افزایش ترشوندگی با فاز زمینه از پوشش های تیتانیم دار استفاده می شود . در پروژه حاضر سعی در تعیین غلظت بهینه محلول حاوی تیتانیم برای تولید کامپوزیت B4C/TiB2از طریق پروسه سل – ژل شده است . ترکیبات با مقادیر مختلفی از محلول حاوی تیتانیم، پو درB4C آب مقطر واتانول ساخته شده و در کوره حاوی گاز آرگون در دمای ۱۲۰۰ °C تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند . سپس توسط ،XRD و SEM بررسی های فازی و میکروساختاری بر روی نمونه ها انجام شد . با توجه به نتایج حاصل، نمونه بهینه تعیین ومعرفی شده است