سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محسن پیروزنژاد – کارشناس ارشد بیولوژی دریا آلودگی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
رضا گلشنی – دانشجوی دکتری بیولوژی دریا بوم شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده:
هدف اصلی از مطالعه و بررسی تاثیر برخی عوامل آلاینده زیست محیطی از جمله فلزات سنگین در آبزیان در ابتدا از نظرسلامتی و بهداشت عمومی انسانها می باشد به منظور سنجش فلزات سنگین کروم و قلع در سال ۱۳٩۲ بر روی بافت عضله ماهی کفال طلاییLiza aurataدرمحدوده مصب رودخانه های بابلرود،تجن و گرگانرود مطالعه صورت گرفت.پس از نمونه برداری از مناظق مورد نظر ، عملیات جدا سازی وهضم توسط GC 6890N-AGILENT, AAS گرفت. تمامی مراحل آنالیز آماری توسط نرم افزارSPSS و ۲۰ Minitab ، Excell تحت ویندوز انجام گرفت .پس از بررسی بیشترین مقدار درمنطقه تجن مربوط به فلز قلع در بافت عضله معادل ۲/۴۹mg/kg و کمترین سطح میانگین اندازه گیری شده مربوط مالاتیون معادل۰/۱۴mg/kg در مصب رود خانه تجن بدست آمد. روش آنالیز واریانس یک طرفه وANOVA Test استفاده شد. اختلاف معنی داری قوی برای غلظت سموم فسفره دیازینون، آزینفوس متیل و قلع در حوزه های مورد مطالعه بدست آمدP <0.05 نتایج نشان از وجود یک ارتباط و همبستگی مثبت معنی دارP <0.05 بین میزان غلظت سموم فسفره دیازینون، آزینفوس متیل با غلظت فلز قلع در بافت عضله ماهیLiza aurataبدست آمداز نتایج مشخص است با دور شدن از مناطق مسکونی میزان آلاینده ها و تجمع آنها در گونه مورد مطالعه کاسته می شود. همچنین می توان به تقابل وزنی میزان غلظت فلز سنگین Sn و سموم ارگانوفسفره مالاتیون و آزینفوس متیل در ماهی کفال و در ایستگاه های مورد مطالعه پی برد.