سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالخالق دیزجی – مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی-تهران – ایران
شکوه درچه زاده – مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی-تهران – ایران

چکیده:

لیپوپلی ساکاریدهای باکتریهای گرم منفی (اندوتوکسین) یکی از عوامل مهم تب زا و ایجاد شوک عفونی در انسان و سایر پستانداران می باشد. لذا ارزیابی عدم آلودگی به اندوتوکسین محصولات دارویی و غذایی به خصوص داروهای پروتئین نوترکیبی در بیوتکنولوژی بسیار حائز اهمیت میباشد. بدین منظور رده های سلولی میلوئید انسانی HL-60 ،U937 با غلظت های ۰٫۰۱ng و ۱۰µg/ml اندوتوکسین به مدت ۱۵ دقیقه تا ۲۴ ساعت تیمار شدند و اثرات اندوتوکسین در رشد سلولها و توانایی سلولهای تیمار شده با اندوتوکسین در تولید نیتراتها و نیتریک اکسایدها بررسی شد. نتایج حاصل بطور خلاصه به شرح زیر می باشد : فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در اثر تحریک با اندو توکسین در زمانهای کمتر از ۲ ساعت افزایش نشان می دهد ولی . از نظر تولید آب اکسیژنه و نیتریتها و نیتریک اکسایدها سلولهای تیمار شده با اندوتوکسین اختلاف زیادی را با سلولهای کنترل نشان نمی دهد.