سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس حسن نتاج جلودار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست ، ساری – خیا بان رودکی
مرتضی حسینی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه مازندران ، بابل- خیابان شریعتی-
ناصر مهردادی – استادیار دانشکده مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران ، تهران- خیابان انقل
نعمت ا… قنبری – کارشناس ارشد محیط زیست ، ساری – خیابان رودکی – اداره کل حفاظت محیط زیست ما

چکیده:

مهمترین عامل ای ن تحقیق چاره اندیشی تصفیه هوای آلوده از گازهای سمی که توسط اتومبیل ها در داخل تونل بوجود می آیند، می باشد . تونل ها محیط ها ی بسته ا ی هستند که به علت تردد وسایل نقلیه موتور ی آلودگی هوا در آن محرز و مشخص است .وجود گازهایی همچون ۳SO2 ,NO ,CO ,H2S ,Oدر هوای داخل تونل حجم اکسیژن مورد نیاز را جهت تنفس کاهش می
Babucr A دهند. در این تحقیق غلظت مواد آلاینده ( گازها ) در طولانی ترین تونل محور هرا ز ( وا نا ) توسط دستگاه درایستگاه های مختلف ا ندازه گی ری ش ده و با توجه به اینکه بخشی از این تونل کا ملا مدفون و بخشی از آن نیمه مد فون باشد راهکار ها ی مناسب طبیعی ، مکانیکی و بیولوژیکی رفع آلودگی پیشنهاد گردیده است . یکی از راهکارهای مناسب در این تحقیق خنثی سازی بیولوژیکی گاز سمیCO مونوکسید کربن ) می باشد که برای این کار از صافیهای چکنده استفاده شده ) است. نتایج حاصل از حذف بیولوژیکی گاز CO در این تحقیق نشان می دهد که حذ ف این گاز بطور صد در صد بوده است.