سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرخ لقا امینی – کارشناسی ارشد گروه پژوهشی رنگزای آلی و محیط زیست پژوهشکده صنایع رنگ
نوراله میرغفاری – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
خشایار بدیعی – دکتری عضو هیئت علمی گروه پژوهشی رنگزای آلی و محیط زیست پژوهشکده صنایع

چکیده:

استفاده از گیاهان ابرانباشتگر(هایپراکیمولاتور) که توانایی رشد، سازگاری و جذب فلزات را دارند یکی از روش های پاکسازی خاک های آلوده به فلزات سنگین، تحت عنوان روشگیاه پالایشی محسوب می گردد. در این تحقیق، غلظظت نیکل در خاک وشش گونه گیاهی طبیعی اطراف معدن سرب ملایر، واقع در جنوب شرقیشهرستان ملایر اندازه گیریگردید. داده ها از طریق تجزیه واریانس توسط نرم افزار SAS مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت غلظت در ریشه و اندام هوایی گونه های گیاهی در سطح احتمال پنج درصد معنی دار است. از طریق بررسی غلظت نیکل در بخش هوایی و ریشه، گیاهان ابرانباشتگر و دافع نیکل شناسایی گردیدند. محاسبه ضرایب همبستگی وجود همبستگی معکوس میان غلظت نیکل در اندام هوایی گیاهان با PH ، ظرفیت تبادل کاتیونی(CEC) و درصد مواد آلی خاک را نشان داد.