سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی شجاعیان – دانشجو ی آارشناسی ارشد سنج ش ازدور و GIS دانشگاه شهید چمران- اهواز، دانشک

چکیده:

فرایندی که برا ی نما یش سه بعد ی دن یای واقعی بعنوان یک محیط آنالوگ در کامپیوتر ، بعنوان یک محیط دیجیتال بکار می‌رود شامل دو مرحله است. ابتدا معرفی مختصات (x,y,z ) تعدادی از نقاط دنیای واقعی برای نمونه (Sample) و سپس تعریف مدلیک که بر اساس آن ا ین نقاط گسسته در کامپیوتر پیوسته نمایش داده شوند(در واقع تعریف روابط توپولوژیکی بین عوارض زمینی با استفاده از این مدل). محصول نهایی این فرایند را که همان مدل سه بعدی ایجاد شده در کامپیوتر است را D TM گویند .(Rernhardsen 1999) سوالی که مطرح است این که با انتخاب چه تعداد نقطه نمونه، جواب و مدل بهتری بدست میآید.با لحاظ پارامترهای گوناگون ممکن است جوابهای متفاوتی داشته باشیم. در اینجا با در نظر گرفتن جوانب مختلف( زمان، هزینه، دقت و ..) و با جمع نگری مناسبترین تعداد نقاط برای این منظور (۶۰/۶۰)و گرید حاصل ازآن تشخیص داده شد.