سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدصادق حسینی ایمنی – محقق موسسه تحقیقات برنج، معاونت مازندران
مرتضی نصیری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج – معاونت مازندران
صفدر صالحی – تکنسین موسسه تحقیقات برنج – معاونت مازندران

چکیده:

فاصله خطوط کشت و میزان بذر مصرفی در سه رقم کلزا در اراضی شالیزار بعد از برداشت برنج به مدت ٢ سال مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق بصورت اسپلیت پلات فا کتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . صفات مورد مطالعه از قبیل ارتفاع بوته ، تعداد شاخه های فرعی، تعداد خورجین در بوته ، تعداددانه در خورجین، تعداد بوته در متر مربع در عملکرد بود . تجزیه آماری صفات مورد مطالعه نشان داد اثر متقابل فاصله ردیف در سال و اثر رقم در فاصله ردیف در سال در سطح ١ درصد روی عملکرد معنی دار بوده و همچنین اثر متقابل رقم در میزان بذر در سال در سطح ٥ درصد روی عملکرد اختلاف معنی دار نشان داده است . عملکرد ١٨٢٠ کیلوگرم در هکتار مربوط به رقم هایولا ٤٠١ در سال دوم آزمایش بود که نسبت به دو رقم دیگر عمل کرد بیشتری داشت و فاصله بین ردیف ٣٠ سانتی متر در سال دوم آزمایش موجب عمل کرد بیشتر شده و همچنین میزان بذر مصرفی ١٠ کیلوگرم در ه کتار در هر دو سال نسبت به سطوح ٦ و ٨ کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار عملکرد بیشتری داشت.