سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

برنا میراحمدیان – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
امیدرضا شغلی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
امیررضا احمدی مطلق – مدیر بخش فاضلاب و آبهای سطحی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری با توجـه بـه پهنـه و وسـعت شـهرهای بـزرگ، دارای متـراژ لوله گذاری بالایی می باشند . به عنوان مثال طرح فاضلاب تهران بیش از ٩٠٠٠ کیلومتر و شبکه فاضلاب اصفهان قریب به ٣٠٠٠ کیلومتر طول خطوط فاضلابرو را در بردارد . با توجه ب ه چنـین حجـم بـالایی از کار برنامه ریزی و اولویـت بنـدی در بهـره بـرداری ضـروری بـوده و مـی بایـد برنامـه مـدونی بـه منظـور نگهداری،بازرسی و بازسازی در اختیار دستگاه بهره بردار قرار گیرد . سوابق و آمار نشان می دهد کـه بـه طور کلی حدود ٨٠ درصد هزینه های بازسازی فرو ریزشـهای فاضـلابروها تنهـا مربـوط بـه ١٠ درصـد حوادث می باشد . بنابراین با شناسایی و جلوگیری از فروریزشهای گرانقیمـت، مـی تـوان صـرفه جـویی مالی زیادی به عمل آورد، بدین منظور طبقه بندی فاضلابروها اقدامی ضروری بـه شـمار مـی رود تـا بـا شناسایی فاضلابروهای بحرانی و تدبیر تمهیدات لازم برای این فاضلابروها در مراحل طراحی، سـاخت و بهره برداری میزان برو ز مشکل در این فاضلابروها را کاهش داده و در نهایت هزینه هایی کلی پروژه را به حداقل ممکن رساند . . در مقاله حاضر ضمن معرفی فاضـلابروهای بحرانـی در شـبکه هـای جمـع آوری فاضلاب نسبت به ارائه روش شناسایی فاضلابروهای بحرانی و چگونگی استفاده از موقعیت فاضلابروهای بحرانی جهت برنامه ریزی بازرسی و بازسازی شبکه های فاضـلاب شـهری خـواهیم پرداخـت . در نهایـت رویه های طبقه بندی و تعیین فاضلابروهای بحرانی برای شبکه فاضـلاب شـهر اصـفهان در قالـب یـک مطالعه موردی بررسی خواهد شد .