سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد کریمی – استادیار خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
مهدی همائی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
عبدالمجید لیاقت – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک، برای نیل به تولید اقتصادی، آبیاری نقش اساسی را ایفا می کند . عامل بسیارمهم در ارزیابی عملیات آبیاری، شناسایی واکنش گیاه نسبت به آب می باشد . مطالعات زیادی در خصوص بررسی واکنش گیاهان به آب انجام شده است . از جمله بررسی ها در رابطه آب – عملکرد می توان به مطالعات واکس و پویت، دورنباس و کسام، دورنباس و پویت، هاگان و استیوات اشاره کردیافتن رابطة عملکرد و آب مصرفی از جنبه های مختلف از جمله پیش بینی عملکرد در شرایط خاص مصرف آب، پیش بینی عملکرد در شرایط کاهش عمدی تخصیص آب برای گیاه و تعیین مرحله رشد گیاه در شرایط اجباری کم آبیاری اهمیت داردبسیاری از پژوهشگران تلاش کرده اند روابطی ساده بین مقدار آب مصرفی و عملکرد بیابند تا در عمل بتوان از آنها به آسانی استفاده کرد . به چنین معادلاتی عموماً تابع تولید گویند . اکثر چنین معادلاتی از نوع درجه اول و یا درجه دوم می باشندمدل های متعددی در خصوص واکنش گیاه به آب ارائه شده است که از جمله آنها به مدل دویت و استیوات و همکاران، می توان اشاره کرد . پژوهش حاضر با هدف تعیین فاکتور عکس العمل کاهش اجزای عملکرد در مقابل کاهش نسبی مصرف آب، به روش آبیاری قطره ای – نواری در منطقه شهرکرد برای آفتابگردان ) Helianthus Annuus L.) انجام گرفت .