سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی گودرزی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بخش علوم درمانگاهی
علی رضا خانی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بخش علوم درمانگاهی
محمدرضا مخبردزفولی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بخش علوم درمانگاهی

چکیده:

بیماری استحاله ا ی در یچه های قلبی، عمده ترین اختلال دریچه ای قلب در اسبهای بالغ می باشد . این وضعیت می تواند باعث ا یجاد سوفل ها ی مرضی شود که از لحاظ بالینی اهمیت قابل توجهی دارند . شرایط دیگری به ویژه در اسبها وجود دارد که می تواند باعث ا یجاد سوفلها یی شود که اهمیت بالینی چندانی ندارند . یکی از چالشها ی مهم در معا ینه دستگاه قلبی عروقی، تعیین علت و اهمیت سوفل های قلبی است . هر چند که اکوکاردیوگرافی اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با سوفل ها ی قلبی مهیا می سازد، سمع قلب مهم تر ین روش برا ی تشخیص اهمیت بالینی بیماریها ی دریچه ای قلب است . در این مطالعه، ۵۴۴ رأس اسب از نژاد آمیخته در باشگاه ها ی سوارکاری شیراز، اصفهان و تهران مورد ارز یابی قرار گرفتند . پس از ثبت مشخصات، هر اسب در جا یگاه اختصاصی خود، در زمان استراحت و با توجه خاص به دستگاه قلبی عروقی مورد معا ینه وسمع قلب قرار گرفت . سمع قلب ابتدا بوسیله گوشی طبی معمولی انجام می شد وسپس نتایج بوسیله گوشی حساسmeditron (% سوفل واجد ۳/۳) ، بررسی و تأیید می شد . به طور کلی در هجده رأس اسباهمیت بالینی تشخیص داد ه شد که شامل شش مورد در یچه آئورت، پنج مورد در یچه میترال، چهار مورد دریچه سه لتی وسه مورد در یچه ششی بود . این سوفل ها از نوع هلو سیستول یا هلو دیاستول بودند و در اکثر موارد به طور گسترده منتشر می شدند و از لحاظ شدت، درجه ۳/۶ یا ۴/۶ داشتند . کیفیت این سوفل ها در اغلب موارد، بیانگر سوفل مرضی بود . ضمنا " نیمی از این اسبها، عملکرد ورزشی ضعیفی داشتند