سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پدرام صفرپور – دانشگاه صنعت آب و برق – مهندسین مشاور قدس نیرو

چکیده:

فرکانس های طبیعی ۱ یک سازه، متناسب با معکوس زمان تناوب ارتعاشات آزاد ۲ آن سازه می باشد که بصورت طبیعی و در عدم حضور نیروهای ایجاد کننده ارتعاش اجباری ۳ ایجاد می شود . یافتن فرکانس های طبیعی یک سازه علاوه بر مشخص نمودن مقدار فرکانس ارتعاش آزاد آن، در تحلیل ارتعاش اجباری سازه از روش جمع مودها ۴ نیز کاربرد دارد . شکلی که سازه حین ارتعاش آزاد بخود می گیرد با نام مود طبیعی ۵ خوانده شده که متناظر با یک فرکانس طبیعی است و به تعداد فرکانس های طبیعی سازه، مود طبیعی وجود دارد . بعنوان مثال برای یک سیستم گسسته با n درجه آزادی، به تعداد n فرکانس طبیعی و n مود متناظر با آن فرکانس های طبیعی وجود دارد . نکته مهم دیگر از نظر تعیین فرکانس های طبیعی سازه، بررسی بروز پدیده تشدید ۶ می باشد . به این مفهوم که چنانچه فرکانس بار اجباری وارده به سازه با فرکانس طبیعی سازه برابر شود . سازه دچار تشدید شده و دامنه ارتعاش آن در حالت میرایی صفر، بی نهایت می شود . که بروز چنین دامنه های بزرگ ارتعاشی، باعث ایجاد تنش های مخرب در سازه می گردد .