سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ثواقبی فیروزآبادی – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل واحدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین هوشیار – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تنشهای حرارتی مهمترین عامل زوال عایقی ترانسفورماتور می باشن. این تنشها که عمدتا در نتیجه بارگذاری سنگین ترانسفورماتور روی می دهند، در محل داغترین نقطه سیم پیچ، (نقطه داغ) شدیدتر هستند. بنابراین دمای نقطه داغ عامل اصلی محدود کننده بارگذاری ترانسفورماتور است. در این مقاله روش جدیدی برای تعیین قابلیت بارگذاری پویای ترانسفوراتور بر مبنای مدل حرارتی فازی ارائه می گردد. ابتدا دمای نقطه داغ تخمینی توسط مدل فازی با مقادیر اندازه گیری و تخمین زده شده توسط مدل حرارتی استاندارد IEEE مقایسه می شود. در ادامه قابلیت بارگذاری پویای ترانسفورماتور با استفاده ازمدلهای فازی و IEEE تعیین می شود.مقایسه نتایج نشان می دهد که قابلیت بارگذاری تخمینی توسط مدل فازی بیشتر ازمقدار تخمینی مدل IEEE است.