سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا دری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملّی تحقیقات لوبیا خمین
محمدرضا قنادها – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق به منظور تجزیه ژنتیکی صفات کمی و کیفی لوبیا چیتی، تخمین قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی (GCA) و خصوصی (SCA) از تجزیه دی‌آلل با ۶ والد لوبیا چیتی و روش ۲ مدل گریفینگ (نیم دی‌آلل) استفاده گردید. آزمایش در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با ۲ تکرار انجام گردید. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن خشک و طول ریشه، مراحل فنولوژی (از V0 تا V4 و از R5 تا R9 )، تیپ بوته، وزن دانه هر بوته، تعداد دانه و غلاف در بوته، وزن ۱۰۰ دانه، تعداد دانه درغلاف و تعداد گره در ساقه اصلی بودند. GCA و SCA برای عملکرد دانه و اجزاء عملکرد مثبت و معنی‌داربودند. لاین‌های G01437 و COS16 دارای GCA مثبت برای عملکرد و اجزاء عملکرد بودند.