سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید بهرامی – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمد غفوری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی ارومیه ای – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سد خاکی توزانل و در ۲۵۰ کیلومتری شمال مشهد و ۶ کیلومتری شمال روستای توزانلو نزدیک شهرستان درگز قرار دارد . جهت احداث سد ، در مبحث شناسایی منطقه ای و مطالعات زمین شناسی ، بر اساس روابط تجربی وروشهای موجود و جمع آوری اطلاعات محلی ، قابلیت لرزه خیزی منطقه ارزیابی شد . مشخصات مور د نیاز برای طراحی سد از لحاظ خطر لرزه خیزی ارائه گشت و بیشینه شتاب افقی ناشی از زلزله بدست آمد . در نهایت با استفاده از نقشههای سازمان انرژی اتمی ( اشجعی – مهاجر (۱۳۶۸ و برنامه تحلیلی ریسک زلزله مک گوار (۱۹۷۸) شتاب افقی برای دوره بازگشت ۵۰ ساله بدست آمد و خطر زلزله تحلیل شد و برای عمر مفید ۵۰ ساله سازه شتاب ، معادل m/s ˜ ۳/۴۳ بدست آمد