سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

تقی قورچی – کارشناس ارشد دامپروری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفها
غلامرضا قربانی – استادیار گروه دامپروری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی بصیری – استادیار گروه مرتع دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید صادقیان – کارشناس دامپروری مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان اصفهان

چکیده:

به منظور تعیین هضم، تجیه پذیریترکیبات شیمیایی سه گونه مرتعی اردستان، از گونه مرتعی سد لیتزیا روزمارینوس، هالوکسیلون آفیلوم و آرتمیزیا سای بری در مراحل اواخر رشد رویشی و زایشی نمونه برداری به عمل آمد. نمونه ها از محلی که مورد چرای دام قرار می گرفت جمع آوری شد. جهت تعیین تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام از سه گوسفند نر ۵۰-۵۵ کیلوگرم فیستولا شده استفاده گردید. کیسه های نایلونی در زمانهای (۰، ۴، ۸، ۱۶، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت) در شکمبه گوسفند قرار داده شد.
نتایج این تحقیق نشان داد مقدار پروتئین خام هالوکسیلون آفیلوم و سد لیتزیا روزمارینوس در مرحله اواخر رشد رویشی (۹%) شبیه هم بود ولی در مرحله زایشی مقدار پروتئین گونه ، هالوکسیلون آفیلوم ۴% کاهش داشت. سد لیتزیا روزمارینوس بیشترین مقدار خاکستر ۳۳% DDM 74/6 – ۷۱/۳% ، %۷۰/۷-۷۳TDN، ۳/۱-۳/۲DE, %70/7 (مگاکالری بر کیلوگرم) ، ۲/۵-۲/۶ME (مگاکالری بر کیلوگرم) ، %۱۸/۵-۲۲/۷ ADF, %33/5-37/5NDF فیبر خام %۱۴/۸-۱۶/۹ را در دو مرحله دارا بود آرتمیزیا سای بری کمترین مقدار تجزیه پذیری ماده خشک (۴۲/۱۷ و ۳۸/۳۷%) و پروتئین خام (۶۸/۵۵ و ۳۹/۷۷%) را به ترتیب در مرحله رشد رویشی و رشد زایشی دارا بود.