سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهراب فرجی نافچی – کارشناس ارشد امور دام مدیریت جهاد کشاورزی اردل(چهارمحال و بختیاری)
علی محرری – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه شهرکرد
احمد قدرت نما – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشا ورزی و منابع طبیعی خراسان رضو
دردی قوجق – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پز شکی بابل

چکیده:

جهت انجام این تحقیق از ۴۰ راس بره نر لری بختیاری با سن متوسط ۲۴۰ روز و میانگین وزن اولیه ۱/۴ ±۴۱/۳۵ کیلوگرم استفاده شد .آزمایش به مدت ۲۰ روز سازگاری و ۸۰ روز دوره پرواربندی در قالب طرح کاملا " تصادفی با پنج تیمار و هشت مشاهده انجام شد . جیره ها حاوی سطوح مصرف صفر، ۶/۲۵ ، ۱۲/۵ ، ۱۸/۷۵ و ۲۵ درصد قسمتهای هوایی گیاه سیب زمینی به جای یونجه و ا نرژی و پروتئین مشابه بودکه به صورت مخلوط تغذیه می شدند در هفته پایانی دوره پرواربندی از مدفوع و خوراک مصرفی و خون تمام دامها نمونه گیری وآزمایشهای لازم انجام گرفت . قابلیت هضم ظاهری
خوراک، مدفوع و فراسنجه های بیوشیمیائی خون اندازه گیری شد. میانگین حداقل مربعات وخطای معیارقابلیت هضم جیره های مصرفی، ماده خشک مدفوع و فرا سنجه های بیوشیمیایی خون دارای اختلاف معنی داری نبودند (۰/۰۵<P) . با توجه به نتایج حاصله می توان از قسمتهای هوایی گیاه سیب زمینی درپرواربندی گوسفند لری بختیاری استفاده نمود.