سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی حسین خانی – دانشجوی دوره دکترا، تغذیه نشخوار کنندگان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
علی نیکخواه – استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
یوسف روزبهان – دانشیار گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین ارزش تغذیه ای تعدادی از مواد مورد استفاده در تغذیه دام شامل یونجه چین اول ، دوم وسوم ،کاه گندم ،کاه جو ، تفاله چغندر قند وذرت سیلو شده ، انجام شد . درصد قابلیت
هضم ماده خشک وپروتئین خام بروش استفاده ازحیوان زنده و قابلیت هضم ماده خشک بروش آزمایشگاهی به ترتیب ۶۱ ، ۶۱/۲ و ۵۳/۴ برای یونجه چین اول ، ۶۰/۸ ، ۶۲/۶ و ۵۳/۳ برای یونجه چین دوم ، ۵۱/۳ ، ۶۸/۷ و ۴۳/۶ برای یونجه چین سوم، ۳۱/۹ ، ۳۲ و ۲۰/۱ برای کاه گندم ، ۳۵/۵ ، ۴۰/۵ و ۳۰/۲ برای کاه جو ، ۶۸/۷ ، ۳۳/۷ و ۷۷/۸ برای تفاله چغندر قند و ۶۴/۴ ، ۳۵/۱ و ۴۶/۵ برای ذرت سیلو شده بود . میزان تجزیه پذیری ماده خشک وپروتئین به ترتیب برای یونجه چین اول ۵۴/۹ و ۶۳/۳ ، یونجه چین دوم ۵۵/۶ و ۵۹/۵ ، یونجه چین سوم ۵۳/۳ و ۶۷/۷ ، کاه گندم ۲۶/۷ و ۴۹/۳ ، کاه جو ۳۰/۱ و ۳۱/۷ ، تفاله چغندرقند ۴۲/۶ و ۲۶/۶ و ذرت سیلو شده ۳۸/۶ و ۵۲/۳ درصد بود .