سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم بختیاری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کالیفرنیا
سید مصطفی میرسلیم – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز بختیاری نژآد – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد قمری – کارشناس ارشد شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو

چکیده:

زمان بندی دریچه ای مکش و تخلیه از جمله عوامل مهم و موثر بر عملکرد موتور، بازده تنفسی و آلودگی است. به دلیل زاید محدودیت های مووجود در عملکرد سازوکارهای فعلی، در این پژوهش سازوکار برقی مغناطیس با زمان بندی متغیر پیشنهاد شده است. با استفاده از این سازوکار می توان برای هر شرایط کاری موتور، با هدف حصول بازده تنفسی بیشینه و کاهش میزان آلودگی و عملکرد مناسب، زمان بندی بهینه ای را برای دریچه ها به دست آورد. در این طرح به کمک نرم افزار شبیه ساز موتور (MARKPLUS)، در سرعت های مختلف و بارهای متفاوت، تاثیر تغییرات زمان بندی دریچه ها بر عملکرد موتور بررسی شده و قانون زمان بندی بهینه ای برای تمام شرایط (سرعت و بار) با هدف تامین بازده تنفسی بیشینه تعیین شده است. در مجموعه های متداول به دلیل محدودیت های دینامیکی از قبیل شتاب بیبشینه حرکت دریچه، زمان باز و بسته شدن دریچه ها به گونه ای انتخاب می شود که بتوان موثرترین سطح جریان را در طول مراحل مکش و تخلیه به دست آورد. در این مجموعه ها زمان بندی استفاده شده در تمامی شرایط کارکرد موتور یکسان ایت و طراحان بر اساس اهداف خود اقدام به انتخاب و طراحی مناسبترین قانون زمان بندی می نمایند.