سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حکیمه هاتف – کارشناس ارشد گروه اقتصاد کشاور زی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی اکبر سروری – عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاو رزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمود دانشور کاخکی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمهریار صدرالاشرافی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

بخش دامپروری همواره به عنوان یکی از مهمترین بخشهای کشاورزی که رابطه متقابلی نیز با این بخش دارد مطرح بوده است . این بخش به علت رابطه تنگاتنگی که با بخش کشاورزی، درآمد خانوارهای روستایی و تغذیه در مناطق شهری و روستایی دارد ، برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی نظیر تعیین حدود اقتصادی تولید و قیمت تمام شده محصولات آنها و بویژه شیر که به عنوان مهمترین محصول این ب خش می ب اشد، لازم به نظر می رسد . به این منظور در مطالعه حاضر پارامترهای فوق در گاوداری های صنعتی ، نیمه صنعتی و سنتی تولید شیر استان خراسان مورد بررسی قرار گرفته است . اطلاعات مورد نیاز بوسیله تکمیل پرسشنامه و بر اساس روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی برای اس تان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی می باشد . نتایج نشان می دهد کهدر دامداری های صنعتی قیمت تمام شده و سطح سر به سر تولید شیر نسبت به سایر دامداری ها بیشتر می باشد