سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بی بی عشرت زمانی – استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
فریدون شریفیان – کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی

چکیده:

یکی از اصول مهم در طراحی آموزشی به ویژه در محیط های باز و الکترونیکی تعیین محتواست. به طور کلی تعیین محتوا در محیط های باز و الکترونیکی به علت ویژگیهای متفاوت فراگیر تفاوت هایی با محیط های سنتی دارد. در این مقاله سعی میشود ضمن کنکاش در معنا و مفهوم یادگیری باز، ویژگی های محتوا در یادگیری باز و آموزش رسمی مورد مقایسه قرار گیرد. در این راستا در ابتدا پس از ذکر مقدم های کوتاه، معنا و مفهوم یادگیری باز ارائه شده است. در ادامه تفاوت برخی واژه ها با این مفهوم روشن شده و به بیان تمایزات بین آموزش از راه دور و یادگیری باز پرداخته شده است. محتوا و ویژگیهای آن در آموزش رسمی مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه، ویژگیهای محتوا در یادگیری باز مورد مطالعه و کنکاش واقع شده است. در پایان نیز از مباحث نتیجه گیری به عمل آمده است.