سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مواد و متالورژی
سید محمد مهدی هادوی – دانشیار دانشگاه مالک اشتر، دانشکده مواد و شیمی
حکمت رضوی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت، دانشکده مواد و متالورژی

چکیده:

فرآیند KRH یک روش جدید جهت تولید ترکیب بین فلزی آلومیناید تیتانیم بر مبنای یک فرآیند پیچیده سنتز احتراقی میان مواد اولیه شامل KClO4 و Ca ، Al ، TiO2 می باشد. در این مقاله با استفاده از سنجش دما در محفظه واکنش در دماهای مختلف و همچنین استفاده از آنالیزهای XRD و DTA پدیده های روی داده در محدوده های مختلف دمایی بررسی و محدوده ای از دما که فرآیند دارای رفتار خود به خودی می باشد، مشخص شده است.