سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سیدمرتضی ابطحی – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمد خسروشاهی – دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

چکیده:
متخصصان علوم مختلف، تعاریف و تعابیر مختلفی برای بیابان بیان کرده اند. در این تحقیق، سعی بر آن است که محدوده مناطق بیابانی استان اصفهان از منظر خاکشناسی و محدودیت های خاکی موجود در آن، شناسایی و طبقه بندی گردد. بدین منظور با کمک مطالعات قبلی و بازدید های میدانی، محدوده اراضی مختلف با محدودیت های شوری و سدیمی، سنگ و سنگریزه، تکامل پروفیلی، سطوح رسی، اسیدیته، مواد آلی، عمق و بافت خاک مشخص گردید و نقشه های مربوطه در محیط GIS ترسیم شد. با رویهم قرار دادن نقشه های موضوعی، نقشه محدوده مناطق بیابانی استان اصفهان تهیه شد. نتایج بیانگر آن است که حدود ۴۱ درصد استان را اراضی بیابانی فراگرفته است. گستره اصلی این اراضی بیشتر در نواحی شمالی و شرقی استان متمرکز می باشد.