سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود منجزی – دکتری مهندسی معدن استادیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدرحمان ترابی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
محسن رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کانسار ۲ گل گهر در کمربند دگرگونی سنندج- سیرجان در جنوب شرق ایران واقع شده است. ذخیره زمین شناسی این معدن بوسیله نرم افزار Datamine بالغ بر ۴۹/۵ میلیون تن تخمین زده شده است. با توجه به تغییرات قیمت آهن در بازارهای جهانی و فعالیت های اکتشافی جدید، لازم است که طراحی محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید مجددا انجام گیرد. در این راستا ابتدا مدل بلوکی کانسار توسط نرم افزار Datamine ساخته شد و سپس جهت تعیین محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید بهینه از نرم افزار Npv scheduler استفاده گردید. با توجه بهه یکسان بودن شرایط کانی سازی و زمین شناسی، هزینه های سرمایه ای، هزینه های عملیاتی و دیگر پارامترهای اقتصادی معدن ۱ گل گهر پس از تطبیق برای کانسار ۲ گل گهر مورد استفاده قرار گرفت. بعد از تعیین محدوده نهایی بهینه، برنامه ریزی تولید با تعریف پوش بک های مختلف انجام و در پایان برنامه تولید بهینه انتخاب گردید.