سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

نهشته های کواترنری استان زنجان با گستردگی بیش از ۸۹۴۱ کیلومتر مربع بامشخصه های متنوع، قابلیتهایی برای اهداف مختلف مورد نیاززندگی بشری را دارند که یکی از این قابلیتها ذخیره سیلاب می باشد. لذا در این تحقیق اقدام به تعیین محلهای مناسب برای اجرای عملیات پخش سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای اجرا و توسعه طرحهای آبخوانداری می گردد. برای این منظور ضمن مطالعه منابع علمی و کاربردی موجود در این زمینه، اقدام به جمع آوری داده هایی همانند نقشه های مختلف و مورد نیاز از منطقه و سایر آمار واطلاعات گرید. در ادامه با استفاده از این داده ها و تصاویر ماهواره ای نقشه پراکنش آبرفتهای کواترنری در سطح استان در محیط سیستم (GIS) تهیه گردید و بادر نظر گرفتن شرایط فنی محلهای مناسب برای انجام پخش سیلاب مشخص گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از این روش از مساحت ۲۲۱۶۴ کیلومترمربع سطح استان، حدود ۸۹۴۱ کیلومترمربع مربوط به آبرفتهای کواترنری است که حدود ۴۰ درصد کل سطح را شامل می شود. کل مساحت آبخوانهای موجود در این مناطق در حدود ۳۳۵۰ کیلومتر مربع است که از این مقدار در حدود ۶۴۱ هزار هکتار یعنی در حدود ۳۰ درصد استان مناسب برای اجرای پروژه های پخش سیلاب می باشد.