سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

نهشته های کواترنری استان زنجان با گستردگی بیش از ۸۹۴۱ کیلومتر مربع با مشخصه های متنوع، قابلیتهای برای تعیین مختلف مورد نیاز زندگی بشری را دارند که یکی از این قابلیتهای ذخیره سیلاب می باشد. لذا در این تحقیق اقدام به تعیین محلهای مناسب برای اجرای عملیات پخش سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای اجرا و توسعه طرح های ابخوانداری می گردد. برای این منظور ضمن مطالعه منابع علمی و کاربردی موجود در این زمینه، اقدام به جمع آوری داده هایی همانند نقشه های مختلف ومورد نیاز از منطقه و سایر آمار و اطلاعات گردید. در ادامه با استفاده از این داده ها وتصاویر ماهواره ای نقشه پراکنش آبرفتهای کواترنری در سطح استان در محیط سیستم (GIS) تهیه گردید و با در نظر گرفتن شرایط فنی محلهای مناسب برای انجام پخش سیلاب مشخص گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از این روش از مساحت ۲۲۱۶۴ کیلومتر مربع سطحاستان، حدود ۸۹۴۱ کیلومتر مربع مربوط به آبرفتهای کواترنری است که حدود ۴۰ درصد کل سطح را شامل می شود. کل مساحت آبخوانهای موجود در این مناطق در حدود ۳۳۵۰ کیلومتر مربع است که از این مقدار در حدود ۶۴۱ هزار هکتار یعنی در حدود ۳۰ درصد سطح استان مناسب برای اجرای پروژه های پخش سیلاب می باشد.