سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز اقتدارنیا – شرکت برق منطقه ای اصفهان دفتر برنامه ریزی فنی
بهزاد امیری – شرکت برق منطقه ای اصفهان دفتر برنامه ریزی فنی
مهرداد صالحی – شرکت ژئوبایت ( فناوری داده های زمین )

چکیده:

هدف از این مقاله پیشنهاد یک روش ابتکاری جهت تعیین محل بهینه پستهای فوق توزیع و تخصیص بار به آنها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی است . با توجه به گسترش روزافزون مصرف
انرژی الکتریکی لزوم احداث پستهای فوق توزیع و یا تغییر ظرفیت آنها امری اجتناب ناپذیر است . در روش پیشنهادی منطقه مورد مطالعه به ناحیه تقسیم شده و با مشخص بودن بار هر منطقه
سطوح چگالی بار برای هر ناحیه تعریف می شود . با توجه به نحوه توزیع بارها در منطقه و سطوح چگالی بار و همپوشانی آنها بار هر ناحیه مشخص میشود . با بار منطقه مورد تعدادی انتخاب ظرفیت پستها و داشتن کل مطالعه، تعدادپستها مشخص و سپس تابع هدف برای برای کلیه حالتهای ممکن محاسبه میگردد . پس از بررسی کلیه حالتها حالتی که تابع هدف را بهینه کرده است بعنوان بهترین حالت منظور و از روی مقدار تابع هدف محاسبه شده مختصات محل احداث پستها روی سیستم اطلاعات جغرافیایی و بار تخصیص یافته از هر ناحیه بار به هر پست تعیین میگردد . روش پیشنهادی جهت مکانیابی پستهای فوق توزیع در بخشی از شاهین شهر اصفهان با کمک نرم افزار GE SMALLWORLD . بکار گرفته شده است