سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید افرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد و کارمند شرکت ب
جواد ساده – عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

در این مقاله فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی (شامل بخش هوایی و بخش کابلی) به کمک سیستم استنتاج فازی – تطبیقی (شبکه ANFIS) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پیشنهادی دراین مقاله از دو مرحله تشکیل شده است در مرحله اول به کمک یک شبکه ANFIS قسمت معیوب خط مشخص می گردد و در مرحله دوم مکان خطا با آموزش دو شبکه ANFIS جداگانه برای خطاهای قسمت کابلی و خطاهای قسمت هوایی خط، به دقت تعیین می گردد. ورودی های شبکه ها شامل هارمونیک اصلی شکل موجهای ولتاژ و جریاناختلاف زاویه بین آنها و مولفه dc شکل موج جریان بوده و خروجی ان مکان خطا می باشد. به منظور بررسی دقت این روش با شبیه سازی یک سیستم نمونه توسط نرم افزار EMTP سیگنالهای ولتاژ و جریان یک انتهای خط پس از وقوع خطا استخراج شده است سپس اطلاعات حاصله جهت پردازش به نرم افزار MATLAB منتقل شده است نتایج حاصل از شبیه سازی متعدد تحت شرایط متفاوت سیستم ، ازجمله زوایای شروع خطای متفاوت ،مکان و مقاومتهای خطا برای اتصال کوتاه های تک فاز به زمین، دوفاز بهم و سه فاز متقارن، دقت بالای روش پیشنهادی را تأیید می نماید.