سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عسکریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
یاسر گریوانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
کاظم مظلومی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

این مقاله روشی برای تخمین منشا رخداد فلش ولتاژ در شـینه های بدون مانیتور در یک شبکه انتقال و بر اساس نتایج برنامه مانیتورینگ بهینه ارائه می دهد . سپس با توجه به محل رخـداد خطا، ولتاژ سایر شینها پس از خطا تخمین زده مـی شـود . بـه ایــن منظــور بــر اســاس نتــایج انــدازه گیــری دســتگاههای مانیتورینگ در شـینهای حاصـل از برنامـه مانیتورینـگ بهینـه، الگوریتمی تحت عنوان الگوریتم تخمین محل خطا ارائـه مـی گردد . روش پیشنهادی برای سیستم انتقال ۴۱ شینه ۲۳۰ کیلـو ولت تهران ارائه و آزمایش گردیده است .